Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.7.2024. 19:25
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Izvod iz pravila aukcijske prodaje


 1. Aukcija u organiziciji aukcijske kuće Barac i Pervan je javna i sudjelovanje na njoj je slobodno i dragovoljno.
 2. Aukcijska kuća vrši uslugu posredovanja između ponuđača i kupca.
 3. Aukcijska kuća za svoju uslugu od ponuđača uzima 15% od postignute cijene i o tome izdaje račun dok kupac plaća 18,75% na izlicitiranu cijenu u što je uračunat i PDV.
 4. Opis predmeta izvršen je s vrlo velikom pažnjom. Fotografije su dio opisa, a u slučaju bilo kakve pritužbe ili reklamacije tekstualni opis ima prednost pred fotografijom.
 5. Licitacija se vrši prije same aukcije putem internetskih ponuda odnosno telefaksa, koje se primaju do samog početka aukcije; pismeno putem pisma, i telefonski za vrijeme aukcije za što je potreban poseban dogovor s aukcijskom kućom. Prilikom svih pismenih licitacija kupac daje svoju maksimalnu ponudu, a voditelj aukcije licitira u njegovo ime štiteći njegov interes.Na samoj aukciji svi zainteresirani kupci, ako žele licitirati, moraju se prijaviti prije početka aukcije voditelju, ispuniti obrazac s osnovnim podacima i preuzeti broj pod kojim će licitirati i davati ponude.
 6. Ponuda predana u bilo kojem obliku obvezujuća je za davaoca.
 7. Izlicitirani predmet moguće je preuzeti odmah nakon aukcije i plaćanja računa, te u roku do 30 dana.
 8. Troškovi osiguranja, poštarine i eventualni drugi troškovi slanja idu na račun kupca, a aukcionar nije odgovoran za eventualno oštećenje ili gubitak izlicitiranog predmeta nakon što isti preda trećoj osobi ili ustanovi koja će izvršiti dostavu kupcu.
 9. Svaka reklamacija mora se dostaviti u roku 8 dana od dana preuzimanja predmeta jer se u protivnom neće uvažiti, osim reklamacije originalnosti koja je trajna i moguće ju je uvijek predati ako postoji sumnja da predmet nije pravi. U tu svrhu aukcijska kuća u dogovoru s kupcem izabrat će stručnog arbitra koji će provesti neovisno ispitivanje i njegov sud je konačan. Trošak arbitraže ide na teret onoga za kojeg se u sporu dokaže da nije bio u pravu.
 10. Skupni predmeti, tzv lotovi nemaju jamstvo originalnosti i kvalitete već se ide po načelu "viđeno-kupljeno", osim ako aukcijska kuća nije posebno naglasila jamstvo za određeni lot.
 11. U slučaju da aukcijska kuća primi dvije ili više identičnih ponuda za isti predmet prednost ima ona ponuda koja je prije stigla.
 12. Aukcijska kuća jamči apsolutnu diskreciju ponuđačima i kupcima.
 13. Aukcijska kuća dužna je isplatiti ponuđače 40 dana od dana aukcije, osim ako nije sklopila sa ponuđačem drugačiji dogovor.
 14. Aukcijska kuća i ponuđač materijala za aukciju sklapaju ugovor koji mora sadržavati osim popisa predanog materijala za aukciju sve relevantne podatke ponuđača kao i broj računa na koj će mu biti isplaćen novac dobiven od prodaje predmeta.
 15. Cijene ponuđenog materijala su u eurima i licitacija se također vrši u eurima.
 16. Aukcijska kuća bez posebnog obrazloženja može odbiti primiti materijal za aukciju, dok primljeni materijal može presložiti, opisati ili povući. Aukcijska kuća naplaćuje ponuđaču obradu svakog predmeta 5,00 eura za aukciju: KNJIGE, PLAKATI, ZEMLJOVIDI.
 17. Od trenutka preuzimanja materijala aukcijska kuća jamči za njegovu sigurnost, te ga o svom trošku, slika, opisuje i objavljuje u aukcijskom katalogu.
 18. Aukcijska kuća dužna je nakon završene aukcije svakog sudionika obavijestiti o rezultatima cijele aukcije o svome trošku (putem elektroničke pošte).
 19. Za sve eventualne sporove nadležan je Županijski sud u Zagrebu.